Polityka prywatności

I. Definicje

Użyte określenia oznaczają:

 1. Administrator – PPHU LUMAR Lucjan Walkowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Słoneczna 11, 46-220 Byczyna.
 2. Dane Osobowe- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, z zaznaczeniem, że osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 3. Polityka Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Serwis – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną www.lumar.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu;
 6. Użytkownik- każda osoba odwiedzająca Serwis.

II. Informacje wstępne

Niniejszy dokument zawiera informacje, które mają wskazać Użytkownikom zasady przetwarzania Danych Osobowych, sposób ich gromadzenia, zabezpieczania i wykorzystania, jak również uprawnienia Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników.

III. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystać z Serwisu mogą Użytkownicy mający dostęp do sieci Internet.
 2. Serwis zbiera Dane Osobowe Użytkowników, które gromadzone są w systemach IT kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis – są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, etc.)
 3. W Serwisie gromadzone są tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i adekwatne do celów, w jakich będą one przetwarzane. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane w systemach statystyk (np. Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.
 5. Ze względów technicznych, niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które mogą zawierać Dane Osobowe, wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika i jego danych. Więcej informacji o plikach cookies zamieszczono w Polityce Cookies.

IV. Cele przetwarzania Danych Osobowych i podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane Osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. marketingu własnych produktów lub usług Administratora, w tym organizowaniu kampanii reklamowych oraz promocji;
  3. umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w konkursach oraz loteriach organizowanych przez Administratora;
  4. umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych na oferty pracy, staże, praktyki u Administratora.
 2. W celach określonych w pkt a) – c) Dane Osobowe zbierane są automatycznie i mogą być użyte w celu dostosowania wyświetlanej strony Serwisu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz prowadzenia analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Administratora. Zgromadzone informacje mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek uprawnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podstawa prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora,

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, wynikający z korzystania funkcjonalności Serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w rozdz. IV , z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są Dane Osobowe.

VII. Przekazywanie Danych Osobowych do innych podmiotów, w tym poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

 1. Administrator nie przekazuje zgromadzonych Danych Osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających Dane Osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych). W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem udostępnienia.
 2. Podmioty, z którymi współpracujemy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród podmiotów, z którymi współpracujemy, np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Danych Osobowych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony Danych Osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

VIII. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail z wycofaniem zgód na adres rodo@lumar.pl

IX. Przetwarzanie plików cookies

 1. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione.
 2. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies, wykorzystywanych przez Administratora znajduje się w odrębnym dokumencie Polityka Cookies dostępnym tutaj. Serwis może zawierać linki do innych podstron, ale fakt zamieszczenia linku nie oznacza, że musi oznaczać, ze Administrator ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego. Serwisy będą działać niezależnie od Administratora. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych serwisów od Serwisu i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę odwiedzanej za pośrednictwem linka witryny internetowej.

X. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w przedmiocie stosowanej Polityki Prywatności lub związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora, prosimy o przesyłanie pytań, wniosków lub skarg za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lumar.pl lub drogą pocztową pod adres Administratora wskazany powyżej.

XI. Informacje końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Data publikacji: 31.01.2022